VEDTÆGTER FOR AIF

Vedtægter for AIF Silkeborg, Global Solidaritet

§ 1. Navn og formål

Arbejderbevægelsens Internationale Forum i Silkeborg, Global Solidaritet er stiftet 1. juni 1994. Foreningen har til formål at skabe engagement, debat og oplysning for fred, global omfordeling, bæredygtig udvikling og demokratiske og faglige rettigheder globalt.

Det sker ved:

1. at etablere lokale internationale aktiviteter

2. at samle penge ind til internationalt arbejde og gennemføre solidaritets- og projektvirksomhed i forlængelse heraf.

3. at arbejde på arbejderbevægelsens demokratiske socialistiske grundlag i samarbejde med fagbevægelsen, arbejderpartierne og andre relevante organisationer.

§ 2. Medlemskab

AIF Silkeborgs medlemmer omfatter individuelle medlemmer, fagforeninger, arbejdspladsklubber, lokale foreninger, der kan tilslutte sig formålet.

§ 3. Generalforsamling.

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar kvartal.

Stk. 3. Alle enkeltmedlemmer, organisationsmedlemmer, arbejdspladsklubber har adgang med stemmeret. Kontingentet for det indeværende regnskabsår skal være betalt. Organisationsmedlemmer i foreningens område har ret til at sende 1 repræsentant med stemmeret. Ingen person har mere end én stemme.

Stk. 4. Generalforsamlingen godkender vedtægter og fastsætter kontingent, vælger bestyrelse, suppleanter og revisorer.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Beretning fra foreningen.

4. Regnskab.

5. Aktivitetsplan.

6. Indkomne forslag.

7. Valg ifølge lovene.

8. Eventuelt.

Stk. 3. Alle enkeltmedlemmer, organisationsmedlemmer, arbejdspladsklubber har adgang med stemmeret. Kontingentet for det indeværende regnskabsår skal være betalt. Organisationsmedlemmer i har ret til at sende 1 repræsentant med stemmeret. Ingen person har mere end én stemme.

Stk. 4. Generalforsamlingen godkender vedtægter og fastsætter kontingent, vælger bestyrelse, suppleanter og revisorer.

Stk.5. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til samtlige medlemmer før generalforsamlingen.

Stk. 7. Ved alle afstemninger gælder almindeligt flertal, dog skal vedtægtsændringer ske med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Stk. 8. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hver for 1 år af gangen. Generalforsamlingen vælger også 2 revisorer.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, med angivelse af forhandlingsemnet, såfremt bestyrelsen eller 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.

§ 4. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Ordinære bestyrelsesmøder skal holdes mindst 5 gange årligt. Der tages skriftlige referater, som gøres tilgængelige for medlemmerne

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og har ansvaret for aktiviteter, medlemsagitation og foreningens økonomi. Bestyrelsens arbejde ligger inden for de vedtagne retningslinjer på generalforsamlingen.

§ 5. Regnskab og økonomi.

Regnskabsperioden er fra 1/1 til 31/12.

Optagelse af kassekredit, lån el. lign. til finansiering af aktiviteter forudsætter forudgående behandling i og tilslutning af 2/3 af bestyrelsen.

Ved hvert års afslutning revideres regnskabet af de valgte, kritiske revisorer.

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Økonomisk status gives på hvert bestyrelsesmøde. Regnskabet fremlægges skriftligt og med revisorernes påtegning på generalforsamlingen.

§ 6. Opløsning.

AIF Silkeborg kan først opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet det med 3/4 af de fremmødtes stemmer.

Ved opløsning skal eventuelle økonomiske midler tilfalde aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Opløsnings-generalforsamlingen tager beslutning herom.

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 1. juni 1994 og ændret 9. februar 2000, 1. juni 2006 og 17. februar 2019.

Del siden